Bruker- og personvernavtale ved publisering av innhold i applikasjonen BensinPris

Sist endret: 16. desember 2012.

 

1. Partene. Avtalens bakgrunn og formål

Denne avtalen (heretter kalt "Avtalen") er en bruker- og personvernavtale som gjelder ved publisering av innhold i applikasjonen BensinPris.

Avtalens parter er Bit Factory AS og en person over 15 år (heretter kalt "Brukeren") som, når Avtalen er inngått, gis adgang til å publisere materiale i applikasjonen BensinPris (heretter kalt "Tjenesten") i henhold til Avtalens bestemmelser. Ved å benytte Tjenesten godtar Brukeren samtidig å være bundet av vilkårene i denne Avtalen.

Tjenesten er en applikasjon som gir Brukerne mulighet til å publisere materiale direkte uten at Bit Factory har forhåndsgodkjent dette. Formålet er å gi Brukerne mulighet til å legge inn drivstoffpriser slik at Tjenesten til en hver tid kan gi en god oversikt over drivstoffmarkedet.

Publisering av materiale stiller krav til begge parter. Bit Factory må bl.a. ta hensyn til Brukerens personvern (se punkt 2). Brukeren må på sin side bl.a. unngå å publisere materiale som er feilaktig eller villedende (se punkt 6), og Bit Factory vil som ansvarlig redaktør fjerne slikt materiale (se punkt 7 og 10).

 

2. Krav etter personvernloven og annen lovgivning

Personvern og behandling av personopplysninger reguleres av personopplysningsloven av 14. april 2000 nr. 31.
Bit Factory vil behandle alle personopplysninger om Brukeren i overensstemmelse med personopplysningsloven. Bit Factory vil kun bruke opplysninger og synspunkter som Brukeren gir Bit Factory, til å utvikle og drive Tjenesten, og utvikle Bit Factorys produkter. Dette vil skje i samsvar med gjeldende lovgivning.

 

3. Registrering og publisering av materiale

3.1 Registrering og sletting som Bruker
Brukeren registrerer seg ved å benytte eksisterende Single Sign On-løsninger fra enten Facebook eller Twitter.
Å registrere en brukerkonto i Tjenesten er gratis. Navnet som Brukeren benytter ved registrering vil være synlig for andre brukere av Tjenesten. Brukeren kan selv velge om profilen skal være synlig for andre brukere av Tjenesten, ved å skru synlighet "av" eller "på" under siden "Min profil".

Når en Bruker på eget initiativ publiserer innhold i Tjenesten er han/hun ikke omfattet av kildevernet. Opplysninger som Brukeren selv har valgt å publisere i Tjenesten kan indekseres av søkemotorer. Dette aksepteres av Brukeren. Bit Factory har rett til å lagre personopplysninger om Brukeren og om hvilket navn/signatur materialet er publisert under, så lenge det er nødvendig for å oppfylle denne Avtalen og/eller ivareta formålet med Tjenesten. Brukeren kan kreve å slette seg som Bruker av Tjenesten, ved å sende en skriftelig henvendelse til support@bitfactory.no. Brukernavn må oppgis i denne henvendelsen.

3.2 Passord
Tjenesten krever kun passord ved tilkobling til eksisterende Single Sign On-løsninger som Facebook og Twitter. Bit Factory vil ikke lagre denne informasjonen.

3.3 Publisering
En person som er registrert som Bruker har, innenfor rammen av denne Avtalen, rett til å publisere materiale i form av innlegg, kommentarer, forslag, ideer og/eller bilder /illustrasjoner (heretter kalt "Publisert materiale"). Bit Factory forutsetter at publisering foregår frivillig, etter at Brukeren har lest og forstått de forpliktelser han/hun har som Bruker etter denne Avtalen. Alle kommentarer, innlegg mv. i Tjenesten skal regnes som Publisert materiale, straks materialet er lagt inn i applikasjonen. Brukeren forstår og har godtatt at alt materiale som publiseres blir tilgjengeliggjort for en stor brukergruppe, og at ytterligere spredning av det Publiserte materiale kan skje som følge av dette.

 

4. Automatisk innhenting av informasjon
En rekke nøytrale opplysninger om Brukeren vil bli innhentet eller fremskaffet i henhold til denne Avtalen. Det gjelder for eksempel anonym statistisk og automatisk produsert informasjon. Dette er informasjon Bit Factory innhenter eller fremskaffer for å analysere trafikkdata og gjøre Tjenesten best mulig.

 

5. Bit Factorys bruk og lagring av publisert materiale og annen informasjon
Bit Factory forbeholder seg retten til å ta i bruk, videreutvikle eller la seg inspirere av ethvert Publisert materiale i Tjenesten redaksjonelt, i produktutvikling og i markedsføring av Tjenesten eller Bit Factorys produkter. Bit Factory skal ikke betale noen form for vederlag til Brukeren eller andre for slik bruk av Publisert materiale.
Bit Factory forbeholder seg retten til å lagre det Publiserte materialet så lenge Bit Factory finner dette ønskelig. Dette gjelder selv om Brukeren er slettet som bruker av Tjenesten. Bit Factory har dessuten rett til å bruke informasjon Brukeren har oppgitt i den hensikt å tilby/sende Brukeren segmenterte og/eller personaliserte annonser og annen markedsføring.

 

6. Forbud mot publisering av visse typer materiale
Bit Factory har redaktøransvar for det som publiseres i Tjenesten, jf. punkt 10. Brukeren må ikke laste opp eller publisere noe i applikasjonen som er i strid med denne Avtalens bestemmelser/formål eller med norske lover og forskrifter.

Forbudet mot publisering gjelder for eksempel Publisert materiale som etter Bit Factorys mening:
a) er bevisst feilaktig informasjon (sabotasje)
b) er rasistisk, blasfemisk, pornografisk, diskriminerende, truende, hetsende, mobbende, støtende, krenkende, misvisende/usant eller ærekrenkende, eller
c) er i strid med lov eller forskrift, for eksempel markedsføringsloven og alkohol- og tobakkslovgivningen, eller
d) er reklame/markedsføring for annet enn Bit Factorys produkter og tjenester, eller
e) griper inn i immaterielle rettigheter, for eksempel opphavsretten til dataprogrammer, film/video og musikk. All publisering av rettighetsbelagt materiale må Brukeren på forhånd klarere med den som er rettighetshaver.

 

7. Fjerning av materiale og utestengning av Brukeren
Bit Factory forbeholder seg retten til å fjerne Publisert materiale som etter Bit Factorys vurdering er eller kan være i strid med:
a) norsk lov/forskrift eller
b) denne Avtalen.

Slik fjerning blir eventuelt gjort etter vurdering fra Bit Factorys redaktør eller andre som utpekes av redaktøren.

Dersom Bit Factory finner at Brukeren gjentatte ganger eller vesentlig har overtrådt forpliktelsene i denne Avtalen, har Bit Factory rett til å utestenge vedkommende som Bruker av Tjenesten.

 

8. Tap og skade forårsaket av Publisert materiale eller av bruk av Tjenesten
Bit Factory er ikke ansvarlig for tap eller skade Brukeren påføres som følge av Publisert materiale eller av bruk av Tjenesten.

 

9. Overføring av rettigheter og plikter
Bit Factory har rett til å overføre sine rettigheter og plikter etter Avtalen til andre.

 

10. Ansvarlig redaktør
Ansvarlig redaktør for Tjenesten er Bit Factory ved daglig leder.